måndag, november 29, 2010

Ansvar att skydda

Tänkte försöka förklara vad min master handlar om...

Inom internationell rätt är det vedertaget att en stat har både rättigheter och skyldigheter. En stat har exempelvis rätten att bestämma över sitt eget territorium men också ansvaret att ta hand om sin befolkning på bästa sätt. Min fråga rör det fall då staten inte kan eller vill ta hand om sin befolkning - vem har då ansvaret för individens bästa..?

Alltsedan kalla kriget har utvecklingen gått mot att världssamfundet har ett kollektivt ansvar för individer - alltså ett sekundärt ansvar till statens primära ansvar. I praktiken innebär det att i särskilt kritiska situationer - folkmord, etnisk rensning, krigsbrott och brott mot mänskligheten - så kan det internationella samfundet gå in i en stat emot dess uttryckliga vilja för att hjälpa dess befolkning.

Genast infinner sig svårigheten att förankra denna utveckling juridiskt då FN-stadgan skrevs i en helt annan miljö där internationella konflikter var nästintill allenarådande. Flera klassiska principer inom internationell rätt måste omtolkas och förstås i ljuset av den nya verkligheten.

Mina frågor handlar om just när rätten till ens territorium - suveräniteten - är förbrukad pga allvarliga kränkningar av befolkningens rättigheter. Alltså när det är lagligt för det internationella samfundet att gå in i en enskild stat. Andra mer praktiska frågor är hur information samlas in och analyseras. Hur beslut fattas i tid och att alla fredliga medel verkligen uttöms innan en militär intervention kommer i fråga.

Fall som de flesta känner till är Rwanda när det internationella samfundet blev fullständigt paralyserat och misslyckades gå in i tid. Ett annat fall är Kosovo där FN inte klarade av att fatta beslut - men då det internationella samfundet samlade sig under NATO och gick in ändå. Ett tredje fall är när USA valde att gå in i Irak. Om de två sistnämnda fallen brukar man säga att interventionen i Kosovo visserligen var olaglig - men att den var legitim iom sitt breda stöd - medan interventionen i Irak varken var laglig eller legitim.

Några frågor på detta..? Eller kommentarer om jag missat något.

5 kommentarer:

Håkan sa...

För att kunna bli av med suveräniteten så måste man först få den.

Hur får man det, undrar en lekman?

Elina Jonsson sa...

när kriterierna för en stat är uppfyllda får staten automatiskt suveränitet. definitionen av stater varierar något men montevideokonventionen ställer upp fyra kriterier: permanent befolkning, definierat territorium, regering samt ett internationellt erkännande.

Elina Jonsson sa...

intressant att titta närmare på tex taiwan palestina och somalia - med ovanstående kriterier i åtanke.

Håkan sa...

Kan man säga att man teoretiskt kan klara montevideokonventionen fast man kränker sin befolkning?

Elina Jonsson sa...

det skulle man kunna säga. däremot kränker man suveräniteten såsom man tolkar suveräniteten idag - med ett externt och ett internt ansvar.